ریاست
رئیس: دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
تاریخ تولد: ۱۳۴۶ 
پست الکترونیکی: a. fazeli@usc. ac. ir

مقاطع تحصیلی 
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۷۲
دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ۱۳۸۸
استاد پایه ۲۹ ژنتیک و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

مسئولیت‌ها و فعالیت‌های اجرایی  
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۱
رئیس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۴
عضو هیئت اجرایی جشنواره بین‌المللی رویان  از سال ۱۳۸۱ تاکنون
پنج دوره دبیر علمی جشنواره آسیایی بهداشت و خانواده از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
عضو کمیته داوری زیست‌شناسی جشنواره دانش‌آموزی خوارزمی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶
رئیس اولین و دومین سمینار کودک سالم سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷
عضو گروه سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان
عضو گروه پژوهشی ژنتیک پژوهشگاه رویان
عضو شورای علمی پژوهشگاه رویان
عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران
بنیانگذار و رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک از سال 1389
دبیر کارگروه زیست بانک‌های کشور از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
مدیر گروه کارشناسی ارشد زیست سلولی مولکولی علم و فرهنگ از سال ۱۳۹۰ تاکنون
رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین پزشکی از سال ۱۳۹۸
رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی از سال ۱۳۹۸

مقالات: 182 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی: ۹۲
مقلات ارائه شده در کنگره‌های علمی: ۹۰

دریافت فایل CV
goup