• اسلایدر داخلی یک
  • اسلایدر یک
دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی در سال ۱۳۹۶ با اعتبار جهاد دانشگاهی و در راستای توجه ویژه پژوهشگاه رویان به علوم و فناوری‌های کاربردی در حوزه پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی آغاز به کار کرده است. مأموریت دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی، توسعه پژوهش و نوآوری و ارتقاء فناوری‌های نوین در حوزه علوم سلولی کاربردی، بیولوژی تولیدمثل و مهندسی بافت، و همچنین تعامل گسترده با سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی پیشرو در فناوری‌های نوین علوم پزشکی است.
goup